Engaging Minds: The Power of Activity-Based Teaching Methods

Narayan Prasad Sapkota, Lead trainer INnovative MInds ( Aspiring for excellence) In the dynamic landscape of education, the traditional lecture-style teaching approach is gradually making room for more interactive and engaging methods. Activity-based teaching stands at the forefront of this transformation, offering a plethora of benefits that foster a deeper understanding and retention of knowledge among students. This article explores the principles, advantages, and implementation strategies of activity-based teaching methods in the modern educational paradigm. Understanding Activity-Based Teaching Methods Activity-based teaching revolves around the principle of learning by doing. Instead of passively absorbing information through lectures, students actively…

Exploring Science Through the 5E Model: A Guide to Inquiry-Based Learning

Narayan Prasad Sapkota Science educator, TATA Institute of Social Sciences, Mumbai Academic dean and Science Teacher, JCA School, Pokhara In today's educational landscape, fostering deep understanding and critical thinking skills in students is paramount. Inquiry-based learning methodologies provide an effective approach to achieving these goals, with the 5E model serving as a structured framework for engaging students in meaningful exploration of scientific concepts. Developed by Roger Bybee in the 1980s, the 5E model encompasses five stages—Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate—each designed to facilitate inquiry and discovery in the science classroom. Engage: Igniting Curiosity The first stage of…

Reflective Teaching Practice: Enhancing Pedagogical Effectiveness and Student Learning Outcomes in Schools

Narayan Prasad Sapkota Fellow Researcher on Science Pedagogy and Practice, TISS India. Abstract: Reflective teaching practice has emerged as a valuable approach for educators to critically examine and improve their teaching methods, interactions with students, and overall classroom dynamics. This research article explores the concept of reflective teaching practice, its components, and its impact on pedagogical effectiveness and student learning outcomes in schools. Drawing on existing literature and empirical evidence, the article highlights the importance of reflective teaching practice as a means of promoting continuous professional growth, enhancing teaching effectiveness, and fostering student engagement and achievement. Additionally, the…

नेपालको शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्ताको तयारी कसरि गर्ने?

नारायण प्रसाद सापकोटा नेपालको शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्ताको तयारी गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण चरणहरू निम्नलिखित हुन्: १. पाठ्यक्रम र सिलेबसको परिचय: शिक्षक सेवा आयोगको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सामान्यतया शिक्षा सम्बन्धी विषयहरूको पाठ्यक्रममा प्रश्नहरू छन्। यसका लागि पाठ्यक्रम र सिलेबसमा ठूलो ध्यान दिनुपर्छ। २. अन्तर्वार्ता प्रश्न पत्रको अध्ययन: पहिलो चरणमा अन्तर्वार्ता प्रश्न पत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ। यसले तपाईंलाई प्रश्नको ढाँचा र आवश्यक विषयहरूको बारेमा अनुमान गर्न मद्दत गर्दछ। ३. मॉक अन्तर्वार्ता: अन्तर्वार्ता प्रश्नहरूमा सान्दर्भिकता प्राप्त गर्नका लागि मॉक अन्तर्वार्ता गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई आत्म-विश्वास बढाउन र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा अनुभव प्राप्त गराउनेछ। ४. रोजगार सम्बन्धी समाचार र विशेषज्ञता: शिक्षक सेवा आयोगको काम,…

राम्रो प्रिस्कूलका विशेषताहरू र कसरी उत्तम प्रि- स्कूल छनौट गर्ने?

नारायण प्रसाद सापकोटा , शिक्षा कर्मी , सी इ ओ , इन्नोभेटिव माइन्ड्स हरेक वर्ष श्री पंचमिको दिनमा तीन वर्ष उमेर पुगेका नानिवाबुहरूलाई अक्षरारम्भ गराउने प्रचलन धेरै पहिले देखि चली आएको छ । पछिल्लो समयमा लगभग सबै विद्यालयले श्री पंचमी वा वसन्तपंचमी दिनमा विभिन्न विद्यालयले नि: शुल्क अक्षरारम्भ कार्यक्रम गर्दै अभिभावकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न स्किम ल्याउने गरेका छन् । विद्यालयको भिडमा अभिभावक निकै सजक र सचेत हुनु जरूरी छ । शिक्षाको यात्रा बच्चाले औपचारिक कक्षाकोठामा पाइला राख्नुभन्दा धेरै अघि सुरु हुन्छ। धेरै परिवारहरूको लागि, सही प्रिस्कूल खोज्ने खोजले बच्चाको शैक्षिक प्रक्षेपणलाई आकार दिने प्रारम्भिक चरणको रूपमा चिन्ह लगाउँछ।…

कक्षाकोठामा अवलम्बन गर्न सकिने केहि बिधिहरु

कक्षाकोठामा अवलम्बन गर्न सकिने केहि बिधिहरु नारायण प्रसाद सापकोटा १. सक्रिय शिक्षा: विद्यार्थीहरूलाई छलफल, समस्या समाधान गर्ने गतिविधिहरू, समूह कार्य, र ह्यान्ड-अन प्रयोगहरू मार्फत सामग्रीसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्नुहोस्। सक्रिय शिक्षाले जानकारीको गहिरो समझ र अवधारणलाई बढावा दिन्छ। २. विभेदित निर्देशन: विभिन्न शैक्षिक शैलीहरू, क्षमताहरू, र कक्षाकोठा भित्र रुचिहरू पहिचान गर्नुहोस् र समायोजन गर्नुहोस् विभिन्न शैक्षिक रणनीतिहरू, स्रोतहरू, र व्यक्तिगत विद्यार्थी आवश्यकताहरू अनुरूप मूल्याङ्कनहरू प्रदान गरेर। ३. सहयोगी सिकाइ: समूह परियोजनाहरू, सहकर्मी शिक्षण गतिविधिहरू, र सहकारी सिकाइ कार्यहरू असाइन गरेर विद्यार्थीहरू बीचको सहयोगलाई बढावा दिनुहोस्। सहयोगले टोली कार्य, संचार कौशल, र आलोचनात्मक सोच क्षमताहरूलाई बढावा दिन्छ।…

Title: A Comprehensive Guide to Excelling in the SEE Examination in Nepal

Narayan Prasad Sapkota Educator I Trainer I Teacher I Writer Introduction: The Secondary Education Examination (SEE) in Nepal is a critical milestone for students, serving as a gateway to higher education and future career paths. As students prepare for this significant examination, it's essential to adopt effective strategies to secure good marks. In this article, we will explore a comprehensive guide to help students excel in the SEE examination in Nepal. Understand the Syllabus: Begin your preparation by thoroughly understanding the SEE examination syllabus. Knowing what topics are covered in each subject will help you create a targeted…

Fostering collaborative learning through SQC

                                                                 Narayan Prasad Sapkota, Executive Member, QUEST-Nepal                                                             Forewords Three years back I got a call from Canberra Australia from one of my students who was involved in Students’ Quality Circle (SQC) stating that during enrollment in Australian National University she was asked- ‘What special skill have you learnt from your student life during your high school?’ She had responded that she was part of SQC and she has cultivated so many life skills. Immediately she was offered full scholarship. Her phone call was to thank for everything I had done to motivate, inspire and empower through SQC.…