कक्षा 10 का विद्यार्थी लाई combination reaction सिकाउँदै।